Kategorie

Kids Point

Odběr novinek

Naše obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodě (dále jen www.kids-point.cz) provozovaném společností Pohl & Pohl s.r.o.  Tyto podmínky níže vypsané vymezují a upřesňují práva i povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Pohl & Pohl s.r.o., se sídlem V Ruči 163, 252 19 Drahelčice a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jestliže je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Jestliže je smluvní stranou nikoli spotřebitel, potom se řídí vztahy neupravenými v obchodních podmínkách v obchodním zákoníku, č. 513/1991 Sb. ve znění novel.

Pojmy v těchto obchodních podmínkách

 • „Spotřebitelská smlouva“ je kupní smlouvou, smlouvou o dílo, případně jinou smlouvou, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • „Prodávající“ je společnost  Pohl & Pohl s.r.o., sídlem V Ruči 163, 252 19 Drahelčice, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či další podnikatelské činnosti. Jde o podnikatele, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu produkty nebo služby.
 • Zákazníkem tohoto internetového obchodu (eshop) je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitelem.
 • „Kupující spotřebitel“ či pouze „Spotřebitel“ je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, případně další podnikatelské činnosti.
 • „Kupující, který není spotřebitelem“, je podnikatel, který nakupuje produkty nebo užívá služeb za účelem svého podnikání s těmito produkty nebo službami. Takový kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se toho týkají a obchodním zákoníkem ČR.Kupní smlouva

 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (vystavení proforma faktury ze strany prodávajícího a uhrazení ze strany kupujícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. reklamačniho řádu
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačniho řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamačniho řádu je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu, storno poplatky za zrušení objednávky, apod.).


Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž výrobní proces překlenuje konec roku a začátek roku následujícího se dodací termín automaticky prodlužuje o 4 týdny z důvodu odstávky provozů výrobců v tomto období, případně obdobné odstávky provozů a závodní dovolené, které není prodávající schopen ovlivnitZávěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2008.